Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

WETTELIJKE VERMELDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK EN HET RAADPLEGEN VAN DEZE WEBSITE

Bij het bezoek van de website www.menarini.be (hierna "de website") aanvaardt de gebruiker zonder enig voorbehoud de huidige gebruiksvoorwaarden.

Uitgever van de website:

Menarini Benelux N.V./S.A., De Kleetlaan 3, B-1831 Machelen

BCE 403.075.481

mail@menarini.be

Gebruiker:

Van zodra deze website geraadpleegd wordt , krijgt u de hoedanigheid van gebruiker.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat:

Voor bepaalde partijen is er beperkte toegang tot beschermde onderdelen van de website, meer bepaald voor mensen die zijn in de gezondheidssector en andere vooraf geïdentificeerde gebruikers.

Auteursrechten:

Alle onderdelen van deze website (teksten, grafieken, software foto’s, afbeeldingen, video’s, klanken, plannen, namen, logo’s, merken, creaties en auteursrechtelijk beschermde zaken, databanken, enz.) alsook de website zelf, worden beschermd door het Belgisch en internationaal auteursrecht en de wetgeving op intellectuele eigendom.

Deze onderdelen zijn de exclusieve eigendom van de uitgever behalve het onderdeel dat derden gerealiseerd hebben en die hun auteursrechten niet overgedragen hebben.

Elke gedeeltelijke of gehele weergave of, reproductie zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteurs of zijn rechthebbenden is verboden. Hetzelfde geldt voor de vertaling, de aanpassing of de vormverandering, de opmaak, of reproductie op welke wijze dan ook.

De uitgever is de producent van databanken die gebruikt of opgericht worden door de website. Elk gebruik of uittreksel van de inhoud van deze databanken , zonder voorafgaande toestemming, kan een burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid teweegbrengen van de dader. De uitgever behoudt zich uitdrukkelijk de mogelijkheid voor om alle rechtsmiddelen aan te wenden ten opzichte van personen die dit verbod niet nageleefd zouden hebben.

Merkenrecht:

De uitgever is eigenaar of gerechtigd om de benamingen en de logo’s die al dan niet een merk zijn, te gebruiken op de website. Elk gebruik dat niet uitdrukkelijk toegestaan werd kan een burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de dader met zich meebrengen. De uitgever houdt zich uitdrukkelijk alle rechtsmiddelen voor ten aanzien van personen die zijn rechten of die van zijn belanghebbenden zouden schenden.

Inhoud: 

De in de website opgenomen gegevens worden enkel geleverd ter informatie. Deze worden slechts ten strikt informatieve titel toegankelijk gemaakt en vormen geen enkele aanbeveling om onze geneesmiddelen te gebruiken.

Bijgevolg raadt Menarini Benelux aan al haar website bezoekers aan om hun eigen arts te raadplegen voor alle vragen (i.v.m. gezondheid, diagnose, behandeling, …).

Per definitie is het internet een internationale gemeenschap. De farmaceutische industrie is echter gebonden aan wetten die de hoeveelheid informatie over farmaceutische producten beperken en waarvan het toepassingsgebied territoriaal beperkt is.

Overigens kan de registratie van farmaceutische producten verschillen tussen staten onderling. Zo ook kunnen teksten voor geneesmiddelen verschillen in functie van de verschillende vereisten die overheden opleggen m.b.t. het op de markt brengen van het farmaceutisch product.

Aansprakelijkheden: 

De uitgever is gevrijwaard van elke aansprakelijkheid: 

  • In geval van storingen op de website wegens technische onderhoudsbeurten of wegens het uptodate up-to-date brengen van de gepubliceerde informatie; 

  • In geval van onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website (en/of de gelinkte websites) door technische problemen, welke ook de oorzaak en herkomst ervan is; 

  • In geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de gebruiker, van welke aard dan ook, voortkomende uit de inhoud, de toegang of het gebruik van de website en/of de gelinkte websites. 

  • In geval van een abnormaal gebruik of een onwettige uitbating van de website. Enkel de gebruiker is dan aansprakelijk ten opzichte van schade aan derden en de gevolgen van de vorderingen die daaruit zouden voortvloeien. De gebruiker zal ook geen vordering instellen jegens de uitgever in het geval van vervolgingen ingesteld door een derde aan zijn adres voortkomend uit onwettig gebruik of uitbating van de website. 

Links: 

De website kan links bevatten naar andere sites, uitgebaat door derden.
Deze links worden enkel ten titel van inlichting gegeven. De uitgever oefent geen enkele controle uit over deze websites en is niet aansprakelijk voor de toegang, de inhoud of het gebruik van deze websites , noch voor schade ontstaan n.a.v. de raadpleging van die websites.
Meer in het bijzonder kan de inhoud van deze externe websites niet in overeenstemming zijn met de actuele wetgeving op reclame van farmaceutische producten. De meningen die erin zijn uitgedrukt zijn niet noodzakelijk dezelfde als die van Menarini Benelux N.V./S.A., noch door haar goedgekeurd.
De beslissing om links te activeren is ten volle de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker.
Geen enkele link mag gelegd worden naar de Site zonder voorafgaand akkoord van de uitgever.
Indien een internetgebruiker of een rechtspersoon een link wenst in te voegen op zijn website dienen zij voorafgaand contact op te nemen met de uitgever op het hierboven vermeld adres. De toelaatbaarheid of niet van zulke aanvraag zal gecommuniceerd worden aan de aanvrager.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden: 

De uitgever behoudt zich het recht voor om op elk moment en op volledig vrije manier de gebruiksvoorwaarden van de Site te wijzigen. Elke internetgebruiker die zich aansluit op de website wordt aanbevolen om regelmatig kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden teneinde kennis te kunnen nemen van eventuele wijzigingen. Het hernieuwde gebruik van de website vormt de aanvaarding van de gebruiker van de wijzigingen en van de van kracht zijnde algemene gebruiksvoorwaarden.

Bevoegde Rechtbank – Van toepassing zijnde wet: 

Elke betwisting die zou voortkomen omtrent de geldigheid, de interpretatie, de aanvaarding en de uitvoering van huidige voorwaarden , wat ook de plaats van ondertekening is, of van het reglement, zullen eerst het voorwerp uitmaken van een minnelijke regeling die de partijen trachten te bekomen. Bij gebreke aan minnelijke oplossing binnen de maand zullen de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd zijn, zelfs in geval van vorderingen in tussenkomst of vrijwaring of veelvuldigheid van verweerders.

Huidige gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.