Privacy Information Notice

Privacy Information Notice

KENNISGEVING INZAKE PRIVACY

Om toegang tot de dienst te krijgen, moet u verklaren dat u de kennisgeving inzake privacy hebt gelezen door te klikken op de link onderaan deze pagina

Menarini Benelux N.V./S.A. wenst u te informeren dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens, uitgevoerd door de website (“Website”) of verzameld via dat contactformulier (“Formulier”) plaatsvindt in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is voor de gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 - hierna "GDPR" genoemd) en het privacybeleid van de website.

1. Gegevensbeheerder en DPO

De gegevensbeheerder is Menarini Benelux N.V./S.A., die haar hoofdkantoor heeft in De Kleetlaan 3 - 1831 Diegem– België (“Beheerder”).

De Data Protection Officer (“DPO”) kan gecontacteerd worden via: dpo@menarini.com.

2. De gegevens die wij verwerken

Met uw toestemming verwerken wij volgende gewone en gevoelige persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u met de website communiceert en de gerelateerde functies en diensten gebruikt. Deze gegevens bevatten; uw naam en achternaam, contactgegevens, beroepskwalificaties en de inhoud van uw specifieke verzoeken of rapporten en aanvullende gegevens die de Beheerder kan verkrijgen, ook van derden, in kader van het bedrijfsleven (“Gegevens”).

Om ons in staat te stellen de verzoeken die u verzendt doormiddel van het contactformulier uit te voeren en/of om ongunstige gebeurtenissen te melden, moet u akkoord gaan met de verwerking van gegevens die gemarkeerd zijn met een asterisk (*). Zonder deze verplichte gegevens of toestemming kunnen wij niet verder gaan. Het omgekeerde geldt voor de informatie die gevraagd wordt in velden die niet met een asterisk zijn aangeduid: bij het niet vertrekken van deze gegevens zijn er geen gevolgen.

In elk geval, zelfs zonder uw voorafgaande toestemming, kan de Beheerder uw gegevens verwerken om tegemoet te komen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit wetten, regelgeving en EU-wetgeving, om rechten uit te oefenen in juridische procedures, om zijn eigen legitieme belangen na te streven en in alle gevallen voorzien door artikelen 6 en 9 van de GDRP, indien van toepassing.

De verwerking zal plaatsvinden zowel op computers als op papier, en houdt altijd de implementatie in van de beveiligingsmaatregelen die door de huidige wetgeving worden geboden.

3. Waarom en op welke manier verwerken wij uw gegevens

De Gegevens worden verwerkt om volgende redenen:

  1. om uw verzoeken om informatie ingediend via de Website en het Formulier te behandelen; de rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel is uw toestemming (Artikelen 6.1a en 9.2a van de GDPR)
  2. om meldingen over geneesmiddelenbewaking en ongewenste voorvallen te beheren die via de Website of het Formulier worden ingediend; de rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens voor dit doel is uw toestemming (Artikelen 6.1a en 9.2a van de GDPR), alsook het nastreven van het algemeen belang van de gezondheidssector (artikel 9.2.i van de GDPR)

Door de bijhorende vakjes aan te vinken gaat u akkoord met de verwerking voor deze doeleinden.

Uw gegevens kunnen in elk geval verwerkt worden, zelfs zonder uw toestemming, om tegemoet te komen aan de wetten, regelgeving en EU-wetgeving (art 6.1.(c) van de GDPR), om statistieken op te maken over het gebruik van de Website om de goede werking ervan te garanderen (art. 6.1.(f) van de GDRP), om de Gedragscode van de Menarini Groep te handhaven en om rechtsvorderingen vast te stellen of te verdedigen in het belang van het Bedrijf.

De persoonsgegevens worden ingevoerd in het computersysteem van het bedrijf in volledige overeenstemming met wet inzake gegevensbescherming, inclusief beveiliging en vertrouwelijkheid en op basis van de beginselen van correct gebruik, rechtmatigheid en transparantie van de verwerking.

Gegevens worden bewaard voor zolang dit strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. In elk geval is het criterium dat gebruikt werd om het termijn vast te stellen gebaseerd op de naleving van de wettelijk vastgestelde termijnen en op de beginselen van gegevensminimalisatie, opslagbeperking en rationeel beheer van archieven.

Al uw gegevens worden verwerkt op papier of met behulp van geautomatiseerde instrumenten, die in ieder geval zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

4. Personen die toegang hebben tot de Gegevens

De Gegevens worden elektronisch en handmatig verwerkt volgens de procedures en logica’s met betrekking tot de bovengenoemde doeleinden. Ze zijn toegankelijk voor medewerkers van de Beheerder die bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken en hun supervisors, en in het bijzonder medewerkers die behoren tot één van de volgende categorieën: technisch, IT en administratief personeel, interne audit en compliance medewerker, productmanagers, medewerkers voor materiovigilantie en geneesmiddelenbewaking, evenals andere personen die deze gegevens moeten verwerken in het kader van de uitoefening van hun taken. De gegevens kunnen, ook in landen buiten de Europese Unie (“Derde Landen”), worden gecommuniceerd naar: (i) instellingen, autoriteiten, openbare instellingen voor institutionele doeleinden; (ii) professionals, onafhankelijke consultants – individueel of in samenwerkingsverbanden – en andere derde partijen en aanbieders die de Beheerder commerciële, professionele of technische diensten verlenen die nodig zijn om de website te beheren (bijvoorbeeld het leveren van IT en Cloud Computing-diensten), om de hierboven beschreven doeleinden na te leven en om het Bedrijf te ondersteunen in het verlenen van de diensten die u hebt aangevraagd; (iii) derde partijen die in het geval van fusies, overnames, zakelijke overdrachten - of filialen daarvan -, audits of andere buitengewone verrichtingen; (iv) toezichthoudende organen, gevestigd op het adres van de Beheerder, bij het nastreven van hun activiteiten (overzicht over de handhaving van wettelijke verplichtingen, ethische normen, de gedragscode van de Menarini Groep, enz.), overeenkomstig artikel 6.1.f en overweging 48 van de GDPR.

De genoemde ontvangers zullen alle gegevens ontvangen die nodig zijn voor hun respectievelijke functies en zullen zich verbinden om ze alleen te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De gegevens kunnen bovendien gedeeld worden met de andere legitieme ontvangers die van tijd tot tijd geïdentificeerd worden door de toepasselijke wetgeving. Met uitzondering van het voorgaande, zullen de Gegevens niet worden gedeeld met derde partijen, ongeacht of het wettelijke of natuurlijke personen betreft, die voor de Beheerder geen commerciële, professionele of technische functie vervullen. De individuen die de gegevens ontvangen, verwerken deze, in voorkomend geval, in de hoedanigheid van de Beheerder, Verwerker of persoon die gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken, voor de hierboven aangegeven doeleinden en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Met betrekking tot de overdracht van gegevens buiten de EU, ook in landen waarvan de wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming van de privacy van persoonsgegevens garandeert als dat van de EU-wetgeving, meldt de Beheerder dat de overdracht in elk geval zal plaatsvinden volgens de methoden aangegeven in de GDPR, zoals bijvoorbeeld op basis van toestemming van de gebruiker, op basis van de standaardcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie, door partijen te selecteren die ingeschreven zijn in internationale programma’s voor het vrije verkeer van gegevens (bv. het EU-US-Privacyschild) of opereren in landen die als veilig worden geacht door de Europese Commissie.

5. Uw rechten

Door de Beheerder te contacteren op het hierboven vermelde adres (of Contacteer ons) kunt u, te allen tijde, uw rechten uitoefenen op grond van artikelen 15 tot en met 22 van de GDPR zoals bijvoorbeeld, het verkrijgen van een bijgewerkte lijst van personen die toegang hebben tot uw gegevens, bevestiging verkrijgen van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens die betrekking hebben op u, hun inhoud, oorsprong, juistheid, locatie te verifiëren (ook met betrekking tot eventuele Derde Landen), een kopie aanvragen, een rechtzetting verzoeken en, in gevallen die door de GDPR toegelaten zijn, de beperking van hun verwerking, het wissen ervan, zich verzetten tegen directe contactactiviteiten (inclusief beperkt tot sommige communicatiemedia). Op de zelfde manier kan u altijd opmerkingen over het specifiek gebruik van gegevens met betrekking tot bepaalde persoonlijke situaties die onjuist of ongegrond worden beschouwd aan de DPO rapporteren, of klachten indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken – maar dat doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voor het intrekken van de toestemming.